Spring til indhold

Pakker

Når du vælger et samarbejde med Proces-Konsulenten, får du mere end en konsulent, der har specialviden og stor erfaring indenfor kvalitets- og miljøledelsessystemer samt CSR frameworks. Du får også en konsulent, der har flere års erfaring som driftansvarlig på forskellige ledelsesniveauer og fungeret som intern projektleder med ansvar for procesoptimering, underlagt diverse ledelsessystemer, herunder bla. ISO 9001, FSSC 22000 og IFS.

Der er mange, der kan drive en ISO certificeringsproces frem til en certificering uden anmærkninger – et flot resultat, men når der skrabes lidt i overfladen, har man blot opnået compliance til den eller de udvalgte standard(er). Men hvordan er løsningen designet og forankret i virksomheden?

Ofte bærer løsningerne præg af, at den skulle gennemføres til den laveste mulige pris, da den reelt blot skal opfylde et givent markedskrav. Der kan være gode grundet til at gennemføre en highspeed-implementering, men det er en dyr løsning. At være i compliance med ledelsessystemerne kræver et højt dokumentationsniveau samt nedskrevne politikker og processer. Proces-Konsulenten har også oplevet, at virksomheder har valg et design af ledelsessystemet, der sikrer compliance med standarden, men udformningen gør at ledelsessystemet reelt bliver en omkostning for virksomhedens drift, fremfor den økonomiske og kvalitetsmæssige gevinst det kunne være.

Det er her Proces-Konsulenten gør forskellen….

Jeg har ofte hørt spørgsmålet “Hvorfor lægger du barren så højt?”. Barrens højde er en individuel oplevelse, hvorfor det som virksomhedsledelse er mere interessant at tage stilling til, hvor barren skal ligge, så den skaber de optimale rammer for det videre arbejde.

Standarderne giver specifikke rammer og retningslinjer, men ikke nøglen til succes…
Ansvaret for at skabe en forretningsmæssig succes med standarderne, ligger hos den enkelte virksomhedsledelse.

Proces-Konsulenten dækker både implementering af ledelsessystemerne, sikring af den nødvendige understøttende værktøjstræning samt rådgivning om – eller drift af – optimeringsprojekter. For det lange, seje og vedholdende arbejde med ledelsessystemerne, starter først når certificeringen er i hus, et arbejde, der kræver ledelsesfokus, kompetenceudvikling og et konstant fokus på de processer virksomheden kan ændre. 

Hvorfor en pakke?

Proces-Konsulenten har udarbejdet en række generiske pakker til virksomheder i SMV segmentet, der afspejler de mest almindelige behov segmentet vil møde indenfor ledelsessystemer og håndtering af den grønne omstilling.

Fordele ved pakkerne

 1. Pakkerne kan vælges som fastpris eller timepris
 2. Pakkerne fås i en Classic version, der kun afspejler kravene i ISO standarderne, og en Proces-Konsulenten version, hvor der lægges et ekstra lag på. Fælles for begge pakker er, at Proces-Konsulenten faciliterer hele arbejdet i samarbejde med kunden.
 3. Pakkerne giver dig som kunde mulighed for at kende dine omkostninger, ligesom du har mulighed for at planlægge og kommunikere det fulde forløb, ud fra nogle specificerede standard pakkebeskrivelser.

Det er vigtigt i denne sammenhæng at gøre opmærksom på, at pakkerne er udformet på en måde, der sikre fuld compliance med standarderne, ligesom det nye fokus på transparens efterleves. Det er Proces-Konsulentens anbefaling at gå efter dette niveau, men det vil være muligt at opnå en certificering på et væsentligt lavere niveau, hvorefter den resterende del skal indarbejdes efterfølgende.    

Pakketyper

 1. Pakker for elementer omkring ledelsessystemer og rapporteringer
 2. Værktøjspakker

Ledelsessystemer og Rapporteringer

Pakke 1

I forlængelse af de nye ESRS krav, der understøtter CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), skal alle store virksomheder fra 2024 overholde en række formalia i forhold til ESG-rapportering. Disse krav vil blive videreført i et vist omfang til underleverandører, der ofte vil ligge i SMV segmentet.

Denne pakke er sammensat ud fra disse krav, med få reduktioner, og er tænkt som, at den kan stå alene. Pakken er ligeledes en del af pakke 3.7 hvor CO2e scope 3 dog også indgår. 

 • Over 70 målepunkter fordelt på ESG
  (Environmental, Social and Governance)
 • CO2e scope 1 & 2 (Scope 3 ikke inkluderet)
 • FN’s verdensmål (3 udvalgte med handlinger)
 • Opslag og rapport i henhold til EU Taksonomien

Proces-Konsulenten tilbyder denne pakke både som Fastpris løsning og på Timepris.

Pakke 2.1

Pakkeserien 2.x er under udarbejdelse og vil indeholder
ISO 9001:2015

Pakke 3.1

Den naturlige start på arbejdet med ISO 14001:2015, hvor følgende tre punkter behandles.

 • Overordnet beskrivelse af det valgte ledelsessystem
 • Valg af dokumentstyrringsmetode
  (f.eks. Word, Top Manager, Ledoc) 
 • Opbygning og opstart af systemhåndbog
  (niveau 1 – 3)

Proces-Konsulenten tilbyder denne pakke både som Fastpris løsning og på Timepris.

Pakke 3.2

Denne pakke behandler standardens kapitel 4, som er en beskrivelse af organisationens virkeområde, dens overordnede rammer, samt de vilkår virksomheden agerer under. Pakken findes i to versioner, classic og Proces-Konsulenten

 • Overordnet beskrivelse
 • Beskrivelse af virksomhedens karakteristika
 • Interessenters behov og forventninger
 • Oplistning af bindende forpligtelser
  (Nogle krav bliver først defineret i pakke 3.4) 
 • Definition af ledelsessystemets omfang
  (traditionel afgrænsningsbeskrivelse)

Classic pakken udvides med følgende punkter i Proces-Konsulentens version – der er tilpasset de nye krav til rapportering i forhold til ESRS og CSRD.

 • 5 resterende fokusområder fra ISO 26000
  (Organisation og miljø behandles i 14001:2015)
 • Beskrivelse af ESG – ESG håndteres i Pakke 1
 • Beskrivelse af EU Taksonomi og finansielle markeder – Taksonomien håndteres i Pakke 1
 • Beskrivelse af OECD’s Due diligence

Proces-Konsulenten tilbyder både classic pakken og den udvidede pakke som Fastprisløsning og på Timepris.

Pakke 3.3

Denne pakke behandler standardens kapitel 5, der beskriver ledelsens forpligtelser, organisationens politikker, samt roller, ansvar og beføjelser i organisationen. Pakken findes i to versioner, classic og Proces-Konsulenten

 • Beskrivelse af ledelsens forpligtelser
 • Udarbejdelse af Miljøpolitik
 • Beskrivelse af roller, ansvar og beføjelser

Classic pakken udvides med følgende punkter i Proces-Konsulentens version

 • Politikker på følgende områder
  • Organisering
  • Menneskerettigheder
  • Arbejdsforhold
  • God forretningsskik
  • Forbrugerforhold
  • Lokal samfundsudvikling

Proces-Konsulenten tilbyder både classic pakken og den udvidede pakke som Fastprisløsning og på Timepris.

Pakke 3.4

Denne pakke behandler standardens kapitel 6 der adresserer risici og muligheder for organisationen indenfor det område der er defineret i pakke 3.2. Pakken findes i to versioner, classic og Proces-Konsulenten

 • Kortlægning af ricisi og muligheder – Miljøområdet
 • Udarbejdelse af bindende forpligtelser
  (Danner grundlag for politikkerne i Pakke 3.3)
 • Setup, der har fokus på at adressere væsentlige ricisi og muligheder
 • Opstilling af Mål og handleplaner

Classic pakken udvides med følgende punkter i Proces-Konsulentens version

 • Kortlægning af ricisi og muligheder, udarbejdelse af bindende forpligtelser, samt opstilling af mål og handleplaner for følgende områder.
  • Organisering
  • Menneskerettigheder
  • Arbejdsforhold
  • God forretningsskik
  • Forbrugerforhold
  • Lokal samfundsudvikling

OECD’s Due Diligence benyttes i forhold til sikring af LCA – der tages udgangspunkt i produktets totale livscyklus.

Proces-Konsulenten tilbyder både classic pakken og den udvidede pakke som Fastprisløsning og på Timepris.

Pakke 3.5

Denne pakke behandler standardens kapitel 7 der strukturerer og dokumenterer

 • Organisationens ressourceforhold
 • Korrekte kompetencer er tilstede og tilgængelig, både på kort og lang sigt.
 • Organisationens bevidsthed om politikker og mål
 • Intern og ekstern kommunikationsstrategi
 • Dokumentation og dokumentstyring

Denne pakke indeholder to elementer

 • Dokumentation i ledelseshåndbogen
 • 1 overordnet procedure for hvert af de 5 områder 

“Udarbejdelse af yderligere procedure, samt eventuelle instruktioner, aftales individuelt og afregnes i udgangspunktet på timebasis.”

Proces-Konsulenten tilbyder denne pakke som Fastprisløsning og på Timepris.

Pakke 3.6

Denne pakke omhandler standardens kapitel 8, og adresserer driftsrelaterede faktorer. Er i udgangspunktet det tungeste område i standarden, set i forhold til antal procedurer og instruktioner.

 • Driftskriterier og procedurer i overensstemmelse med definitionerne fra Pakke 3.4
 • Miljøkrav i forbindelse med udvikling af nye produkter
  (for alle livscyklusfaserne)
 • Miljøkrav i forbindelse med indkøb af nye produkter og ydelser
 • Kommunikation med forsyningskæden
 • Information om eventuel væsentlig miljøpåvirkning i livscyklussen
 • Nødberedskab og afværgeforanstaltninger
  • Nødplan, der kan tages i brug ved en eventuel miljømæssig ugunstig påvirkning.
  • Plan for øvelse i nødplanen

Classic pakken indeholder udarbejdelse af 5 overordnede procedurer.

Classic pakken udvides med følgende punkter i Proces-Konsulentens version.

 • Hvert af nedenstående områder skal behandles i forhold til produktudvikling, samt i forhold til indkøb af nye produkter og ydelser
  • Organisering
  • Menneskerettigheder
  • Arbejdsforhold
  • God forretningsskik
  • Forbrugerforhold
  • Lokal samfundsudvikling

Proces-Konsulent pakken er inklusiv udarbejdelse af 10 overordnede procedurer.

Proces-Konsulenten tilbyder både classic pakken og den udvidede pakke som Fastprisløsning og på Timepris.

Pakke 3.7

Standardens kapitel 9 stiller krav til organisationens præstationsevaluering.

 • Kortlægning af kontrol og kritiske kontrolpunkter
 • Opstilling af metode og kriterier for dataopsamling
 • Setup for overvågning af organisationens evne til at opsamle, analysere og benytte kontroldata
 • Intern audit setup
  • Organisation
  • Årshjul
  • Kriterier
 • Ledelsens evaluering
 • ESG Rapport
 • Rapport i henhold til EU’s taksonomi

Forskellen mellem Classic pakken og Proces-Konsulent pakken, er antallet af kontrolpunkter samt omfanget i ledelsesevalueringen.

Proces-Konsulenten tilbyder både classic pakken og den udvidede pakke som Fastprisløsning og på Timepris.

Pakke 3.8

Standardens kapitel 10 definerer området omkring forbedringer. Netop håndtering af forbedringsområdet, er en af hjørnestenene i at kunne få ledelsessystemet til at bidrage positivt til bundlinjen.

 • Organisatorisk setup for håndtering af afvigelser 
 • Værktøjer til håndtering af afvigelser
 • 2 x 1/2 dags træning af medarbejdere
  • Afvigelseshåndtering
  • Årsagsanalyse
  • PDCA
  • Ledelse af aktivitetsliste for forbedringer

Proces-Konsulenten tilbyder både pakken som Fastprisløsning og på Timepris.