Spring til indhold

Miljøledelse og CSR WIIFM

Der er ingen tvivl om, at både miljø- og CSR-området fylder stadig mere i den offentlige debat, men min erfaring siger, at det samme ikke glæder fuldt ud på administrationsgangen.

I mange tilfælde er det en kvalitets-, miljø- eller marketingsansvarlig, der sætter en miljøledelses certificering og/eller CSR-ledelse på dagsordenen.

Men hvor de måske ser en kanin på billedet, er der flere i gruppen der ser en and, hvilket er ligeså korrekt som kaninen! Ligesom billedet ses forskelligt, er motivationsfaktorerne i gruppen også meget forskellige, hvilket er en udfordring, hvis budskabet sælges ensidigt, hvorfor der ofte ikke opnåes fuld opbakning.

Hvis organisationen ønsker succes og forbedret rentabilitet via implementering af f.eks. et miljøledelsessystem eller arbejde med CSR, skal alle være med.

Lad os tænde for den gamle og lidt glemte radiokanal WIIFM (What’s In It For Me), for selv om den ikke er kommet på DAB+, bør kanalens værdi ikke overses. Der er faktisk rigtigt mange positive gevinster, for alle interessenter på administrationsgangen. Jeg har herunder angivet nogle af de centrale gevinster, der kan tilskrives de enkelte interessenter.

Administrerende direktør

Den løbende strategiske udvikling, der sikrer virksomhedens forretningsmæssige berettigelse og rentabilitet på lang sigt, er den væsentligste opgave, der ligger på den administrerende direktørs bord.

 • Ved at arbejde med miljøledelse og de øvrige elementer i CSR, imødekommes den stadig voksende andel af forbrugerne, der har fokus på den miljømæssige og sociale ansvarlighed, en given virksomhed udviser
 • En grøn profil med fokus på miljø og social ansvarlighed, læner sig opad både EU’s Green deal, EU’s handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst, EU’s taksonomi samt ikke mindst Net Zero Banking Alliancen. Disse parametre kan sikre mulighed for billigere finansiering af f.eks. vækststrategier, ligesom virksomheden kan blive mere interessant for potentielle investorer, hvilket i sidste ende også kan give en øget værdifastsættelse af virksomheden i markedet
 • At kunne sammensætte det rigtige team, på et marked med næsten fuld beskæftigelse, kan være en udfordring. Samtidig viser undersøgelser, at der er en relativ stor andel af de unge mennesker, der træder ind på arbejdsmarkedet de kommende år, der stiller krav til, at en potentiel ny arbejdsgiver, skal have en god miljø- og social profil. Derfor kan et fokus på de miljømæssige og sociale områder gøre virksomheden mere attraktiv for potentielle nye medarbejdere, ligesom det med stor sandsynlighed også vil øge virksomhedens evne til at fastholde eksisterende medarbejdere
 • Der er en tendens til, at virksomheder, der arbejder med de miljømæssige og sociale områder, bliver bedre rustet til at kunne imødekomme nært forestående og fremtidige reguleringer på områderne

Finans og økonomi

Finans og økonomi er traditionelt sat i verden, for at se en omkostning før den kommer og tager en indtægt når den er i hus. Derfor ligger et område som miljøledelse og CSR, der kan være svær at sætte økonomi på, ikke lige til højrebenet. Men der er faktisk både lovgivning og driftsforhold, der imødekommer finansafdelingens formål.

Det kan kort siges, hvis organisationen ser ind i et øget kapitalbehov inden for en kort årrække, eller eventuelt indtænker salg til investeringsforeninger eller indtræden på børsen, vil det give rigtigt god mening at forberede sig i forhold til ESG/CSRD-rapportering og EU-Taksonomien. Specielt miljøledelse er centralt, da den vejer meget tungt i ESG. Et fokus placeret her, giver mulighed for at kunne opnå en lavere rente på finansiering samt højere værdisætning af virksomheden.

I 2018 lancerede EU-kommissionen ”EU-handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst”, der i 2019 blev understøttet af ”Green Deal”, der har til mål, at EU skal være CO2 neutral region senest i 2050. Disse to dokumenter, kombineret med lokal lovgivning, går i praksis i en retning af, at kapital bliver stadig dyrere at få for virksomheder, der ikke arbejder med den grønne omstilling, samtidig med den bliver billigere for de virksomheder, der arbejder aktivt med den grønne omstilling. Dette betyder naturligvis også, at en virksomhedsværdisætning, vil blive påvirket af grøn profil eller ej.

EU’s Green Deal søger at skabe en vækststrategi og handlingsplan, der både skal sikre bæredygtige økonomier og at EU når Parisaftalens mål. Der er lavet en 10-punkts handlingsplan, hvor de tre overordnede formål er

 • Private kapitalstrømme skal dirigeres mod bæredygtige investeringer
 • Der skal sikres mekanismer, der minimerer finansielle risici som følge af miljøforringelser og sociale forhold
 • Transparens og langsigtet økonomisk og bæredygtigt vækst skal sikres

Fra 2024 skal banker og realkreditinstitutter offentliggøre hvor stor en del af deres udlån, der er i overensstemmelse med EU-taksonomiens krav. Dette sker som et led i at opnå Net Zero Banking Alliancen, der går efter at bankdriften skal være C02e-neutral i 2050 og et delmål i 2030 på 30% reduktion. Initiativet er underskrevet af Danske Bank, Nordea og SEB.

Salg og marketing

Salg og marketing kan opnå enorme fordele når organisationen påbegynder arbejdet med miljøledelse og CSR.

Dog er det i denne sammenhæng vigtigt at have fokus på både greenwashing- og markedsføringsreglerne i forhold til den eksterne kommunikation. Hvis det er muligt, er der to scenarier man med fordel kan arbejde udenom.

 • Opbygning af et behov for offentliggørelse af en faktuel CO2e-værdi samt emission til vand og biodiversitet
 • Opbygning af et behov for sammenligning af to eller flere produktløsninger med et marketingsmæssig formål

Årsagen hertil er, at de to scenarier kræver udarbejdelse af en verificeret LCA, for at overholde markedsføringsloven samt forbrugerombudsmandens dokumentationskrav. Omkostningsmæssigt ligger en udarbejdelsen af en LCA ofte i omegnen af 200.000 DKK + verificering pr produkt.

Hvis denne dokumentation ikke forefindes, vil det være meget svært at dokumentere validiteten af et givent udsagn, hvis denne prøves i sø- og handelsretten.

Men der er mange muligheder, der ikke inddrager krav til en LCA og de potentielle gevinster er store.

 • Miljøledelse og CSR kan bidrage til opbygning af et positivt og ansvarligt image for virksomheden
 • På et marked med hård konkurrence, kan en stærk miljø- og CSR-strategi differentiere virksomheden fra konkurrenterne
 • Kan styrke virksomhedens evne til at tiltrække den bevidste forbruger samt skabe relationer og tillid i denne gruppe
 • Kan give øget og positiv medieomtale, der bidrager positivt til virksomhedens synlighed og omdømme
 • Flere elementer i CSR fordrer interaktion med både kunder og leverandører, hvilket kan skabe stærkere relationer og loyalitet
 • Giver mulighed for at tale ind i en samfundstrend og vise virksomheden er i trit med kundernes forventninger
 • Kan give adgang til forskellige partnerskaber og samarbejder både med ligesindede virksomheder og leverandører, hvilket kan give øgede markedsføringsmuligheder i form af for eksempel anerkendte produktmærkninger

Produktion og operationel drift

Den operationelle drift har ofte svært ved at se, hvilke fordele driften kan opleve, samt hvordan de kan bidrage på området. Men der er en række fordele.

 • Miljø og CSR er en lidt anden indgangsvinkel til at arbejde med effektivitet, omkostningsreduktion og produktudvikling. En indgangsvinkel hvor materialevalg og -forbrug samt proceseffektivitet sættes i et større perspektiv og kan bidrage til øget medarbejdermotivation samt lyst til ændring af arbejdsgange og processer.
 • Kan give mulighed for kapital til innovation og teknologisk udvikling af nye produkter
 • Mulighed for øget medarbejderinvolvering og -trivsel
 • Bedre udnyttelse af råvarer og ressourcer

Kvalitet

Miljøledelse og CSR har mange elementer, der er naturligt tilknyttet til kvalitet og det arbejde der udføres i en kvalitetsafdeling.

 • Miljøledelse og CSR kan bidrage til at organisationen får en øget, og ikke mindst bredere, forståelse af kvalitetsbegrebet og hvad -arbejdet består af i praksis
 • Fokus på miljøledelse og CSR kan skabe en bedre kvalitetsoplevelse for kunden, hvis denne har viden om, at miljø- og CSR-forhold er indtænkt i produktlivscyklussen
 • En øget forståelse i organisationen for valgte ledelsesstandarder, også dem, der ikke nødvendigvis omhandler miljø- og CSR-forhold
 • Tilførsel af ekstra elementer til risikovurderingen, samt reducerer muligheden for ukendte risici i både egne processer og forsyningskæden
 • Udvidelse af procedurer omkring leverandørstyring og kunderelationer
 • Højere fokus i organisationen på opstilling af strategiske kvalitets-, miljø- og CSR-mål

Personale og HR

Dansk magisterforening gennemførte tilbage i 2019 en undersøgelse blandt studerende i Danmark. Undersøgelsen viste at hele 30% mener en grøn profil er afgørende for deres valg af kommende arbejdsgiver. Dette er igen en ældre undersøgelse, og man må ud fra den generelle udvikling, både på det politiske og samfundsmæssige område, antage at denne andel er steget.

Dette skal ses i sammenhæng med en meget lav arbejdsløshed, på under 3% jf. Danmarks Statistik, hvilket gør evnen til at tiltrække og fastholde den rette arbejdskraft til et centralt konkurrence- og overlevelsesparameter.

Indkøb

Det kan som indkøbsafdeling være svært at se, hvordan miljøledelses- og CSR-arbejde kan give andet end merarbejde grundet de øgede krav. Men det giver faktisk afdelingen muligheden for at indgå mere aktivt i virksomhedens strategiske arbejde.

 • Leverandører kan udvælges på flere parametre end pris og leveringsevne, da virksomhedens miljømæssige praksisser og CSR-initiativer kan benyttes som referenceramme
 • CSR-rammerne kan hjælpe indkøb med at identificere miljømæssige og CSR-relaterede risici i forsyningskæden, samt opstille hensigtsmæssige risikostyringsforanstaltninger
 • Tættere samarbejde med leverandører i forhold til CSR-arbejdet og produktudvikling, hvilket kan være med til at skabe en gensidig forståelse, samt give mulighed for at udvikle unikke løsninger, med fokus på miljø og CSR, i fællesskab
 • Der er mulighed for at udvikle en strategisk indkøbsplan, der integrerer bæredygtighedsaspekter og god forretningsskik, hvilket sikrer en mere langsigtet og ansvarlig tilgang til indkøbsbeslutningerne
 • Indkøb får mulighed for at sætte fokus på løsninger, der øger fokus på for eksempel cirkulær økonomi, ved at vælge leverandører, der understøtter genanvendelse, genbrug og reduktion af affald

Miljø og bæredygtighed

Hvis organisationen har en miljø- og bæredygtighed afdeling/ansvarlig, er virksomheden i udgangspunktet nået lagt, da det må antages at være en strategisk beslutning fra ledelse og eventuel bestyrelse.

Miljø og bæredygtighed vil få en række værktøjer og strukturer samt et styrket talerør på miljø og CSR-området. Hvis der vælges en af de kendte standarder, vil der også være en udbredt mulighed for at deltage i diverse interesse- og faggrupper på området.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *